Kontakt

Klub Hybrydy

ul. Złota 7/9
00-019 Warszawa

Informujemy, że w klubie Hybrydy nie będą już organizowane cykliczne imprezy taneczne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą koncertową!

Biuro Klubu Hybrydy

ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 16:00.

[email protected]
Rezerwacja stolików: [email protected]
Imprezy zamknięte / wynajem dla firm: [email protected]
Koncerty: [email protected]

www.hybrydy.com.pl/wynajem

Tel. 1: 22 822 87 02
Tel. 2: 22 822 30 03

Dyrektor Klubu Hybrydy

Sławomir Sokołowski
[email protected]

Instytucja zarządzająca Klubem Hybrydy

Fundacja Universitatis Varsoviensis
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa

[email protected]

Tel. 1: 22 822 87 02
Tel. 2: 22 822 30 03

Miejsca sprzedaży biletów

Bilety na koncerty i imprezy organizowane w Klubie Hybrydy, Palladium i Klubie Proxima można również zakupić w biurach Fundacji UV.

Online

www.palladium.pl
www.goout.pl
www.ebilet.pl
www.eventim.pl
www.biletynakabarety.pl
www.biletyna.pl

Offline

Kasa biletowa Palladium

Biuro Klubu Proxima

Empik

Media Markt

Saturn

Hala Wola

Regulamin

Prawo Wstępu

 1. Prawo wstępu na dyskoteki organizowane przez klub Hybrydy mają:

  • osoby pełnoletnie
  • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Hybrydy mają:

  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 3. Na imprezy organizowane przez klub Hybrydy wstępu nie mają:

  • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
  • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
 3. Osoby do lat18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych,
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
 5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
 6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
 7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
 8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
 10. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych
 11. Ponadto zakazuje się:
  • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
  • Rzucania wszelkimi przedmiotami
  • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
 12. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.)

Dla mediów

Podmiotem zarządzającym Klubem Hybrydy jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

W kwestiach związanych z działalnością klubu Hybrydy, prosimy o kontakt z dyrektorem klubu – Sławomirem Sokołowskim.

Pozostałe kwestie prosimy kierować do:

Dyrektor ds. PR @ Event MarketingBartłomiej Błaszczyk
Tel. 508 21 10 10
[email protected]

Instytucja zarządzająca Klubem Hybrydy

Instytucją zarządzającą Klubem Hybrydy jest Fundacja Universitatis Varsoviensis.

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz środowiska akademickiego od 1992 r. Jest też jedną z najprężniej działających organizacji akademickich w Polsce.

Opis działalności Fundacji Universitatis Varsoviensis
Zarząd
Projekty